ilość: 0 szt
wartość: 0,00 zł
Logowanie Rejestracja

Regulamin

Właścicielem drukarni internetowej www.coloria.pl/sklep jest LRE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 15, 00-151 Warszawa. Wpisana do rejestru KRS pod nr 0000235771 NIP 526-28-61-964, Regon 140057750, adres poczty elektronicznej druk@coloria.pl, nr telefonu +48 22 620 90 46

1. Definicje:

 

 • Sklep – internetowa działalność usługodawcy oferująca produkty oraz usługi on line, dostępna pod adresem www.coloria.pl/sklep;
 • Dni robocze - za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku oprócz ustawowo wolnych od pracy;
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 • USŁUGODAWCA – LRE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obrońców Tobruku 24/31, 01-494 Warszawa. Wpisana do rejestru KRS pod nr 0000235771 NIP 526-28-61-964, Regon 140057750, adres poczty elektronicznej druk@coloria.pl, nr telefonu +48 22 620 90 46, występujący pod nazwą sklep, Coloria, lub Drukarnia Coloria;
 • Czas realizacji zamówienia - okres od momentu przyjęcia zlecenia do jego wykonania przez Sklep, aż po przekazanie do wysyłki w preferowanej przez klienta formie dostawy;
 • Klient – zwany Usługobiorcą, posiadającym w Sklepie niepowtarzalne Konto Klienta, który dokonuje zakupu w Sklepie;
 • Konto Klienta - baza danych Usługobiorcy posiadająca historię zamówień, dane do konfiguracji oraz punkty rabatowe. Konto jest oznaczone nazwą i hasłem podanym przy rejestracji.
 • Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;
 • Przelew elektroniczny - forma płatności z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu  Przelewy24 lub innych systemów płatności on- Line;
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie zawarcia umowy Klienta z Drukarnią, złożone za pomocą Formularza Zamówienia;
 • Punkt Odbioru - zlokalizowany w Warszawie pod nazwą Drukarnia Coloria, ul. Nowolipki 15, 00-151 Warszawa, w którym można odebrać zrealizowane zamówienia w godzinach pracy drukarni poniedziałek-piątek 9:00-18:00.

2. Warunki korzystania z serwisu:
 2.1 Realizacje wszystkich zamówień przyjmowanych za pośrednictwem sklepu regulują zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z obowiązujące przepisy:
   a. Kodeksu Cywilnego, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
   b. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
   c. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o mianie Kodeksu cywilnego,
2.2 Korzystanie z serwisu coloria.pl/sklep jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i określonych w nim zasad.  Jednocześnie oznacza zgodę przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
2.3  Uprawnienia do korzystania z serwisu coloria.pl/sklep wyłącznie osoby posiadające konto w systemie sklepu Drukarni Coloria.
2.4 Sklep działa w systemie 24/7 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok). Zamówienia złożone po godzinie 16:00 będą przetwarzane od godziny 9:00 następnego dnia roboczego.
2.5 Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży usług ze sklepem.

3. Zasady przyjmowanie zleceń
3.1 Aby prawidłowo złożyć zamówienie (tylko posiadając konto w sklepie Coloria) należy:

 • • dokonać wyboru usługi, załączyć własny plik
  • oznaczyć formę dostawy
  • wybrać opcję dostawy. Jeżeli nie została wybrana opcja „odbiór w punkcie", paczka zostanie wysłana na adres zdefiniowany panelu konta klienta. Adres można zmienić klikając na edycje konta.
  • wybrać sposób płatności.
  • przekazać zlecenie do realizacji;
  • zrealizować płatność za wybraną usługę. 

3.2 Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT
3.3 Każde prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone wiadomością na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
3.4 Drukarnia Coloria zobowiązuje się zrealizować każde zamówienie wolne od wad technicznych.
3.5 Klient ma prawo zlecić Drukarni weryfikację wydruku pod kątem zgodności kolorystycznej z dostarczonym wzorcem, lub do osobistego zatwierdzenie wydruku próbnego. Wyboru sposobu akceptacji dokonuje się składając zamówienie na etapie zamawiania usługi w "koszyku".

4. Warunki realizacji zamówienia
4.1 Standardowy czas realizacji zamówień wynosi 1-3 dni roboczych. Opcję expres określa się w zależności od złożoności zlecenia i zawsze ustala się to z usługodawcą. Opcja ekspres jest nadrzędna w stosunku do standardowego czasu realizacji.
4.2 Czas realizacji obejmuje tylko w dni robocze i jest liczony od momentu rozpoczęcia procedury realizacji do momentu wysłania zamówionych produktów.
4.3. Rozpoczęciem procedury realizacji jest wpłata należności za usługę lub akceptacja zgodności dostarczonych plików. Drukarnia Coloria zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadku zamówień niestandardowych.
4.4 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z niewłaściwego przygotowania plików do druku przez Klienta.4.4 Zlecenia standardowe będą realizowane zgodnie z informacjami zawartymi w opisie produktu. Realizacja zamówień ekspresowych będzie ustalana indywidualnie z klientem i realizowana poza kolejnością.
4.6 Termin podany jako termin dostarczenia przesyłki, należy traktować jako orientacyjny. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe w trakcie transportu, jak również za nieterminowość dostawy spowodowaną przez dostawcę
4.7  Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 10zł netto. Zwrot za anulowane zlecenie zostanie pomniejszony o tą kwotę.
4.8  Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności "za pobraniem" a nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1 o ważności transakcji, pozostaje do odbioru w siedzibie „usługodawcy" zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem" (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.
4.9  Coloria zastrzega sobie prawo do automatycznego usunięcia zamówień:

 • nieopłaconych,
 • nie przekazanych do realizacji,
 • odrzuconych i nie wznowionych,
 • starszych niż 30 dni.

5. Cennik
5.1 Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach i usługach, widoczne na stronach internetowych Drukarni Coloria, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
5.2 Ceny produktów widoczne na stronie Drukarni Coloria są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. W ceny nie są wliczone koszty dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
5.3 Od momentu złożenia zamówienia, cena Produktu widoczna na stronie Drukarni Coloria jest dla Klienta wiążąca i nie ulegnie zmianom, niezależnie od zmian cen w Drukarni internetowej następujących po złożeniu zamówienia przez Klienta.
5.4 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług i produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych usług i produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
5.4 Ceny wyświetlane w systemie sklepu mogą różnić się od tych podawanych telefonicznie oraz w punkcie. 

6. Płatności
6.1 Klient może zrealizować płatność w następujących formach:

 • Osobiście - gotówką lub kartą w punkcie odbioru,
 • Przelewem Elektronicznym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu potwierdzenia wykonania przelewu lub wpływie kwoty na konto sklepu,
 • Przelewem Bankowym - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu potwierdzenia wykonania przelewu lub wpływie kwoty na konto sklepu,
 • Kartą kredytową - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu potwierdzenia o poprawnej transakcji,
 • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

6.2 W przypadku zamówień o wartości przekraczającej kwotę 500,00 PLN, wybierając formę płatności "osobiście w punkcie odbioru". Klient zobowiązany jest do wpłaty na rachunek bankowy  Sklepu zaliczki, w kwocie odpowiadającej 30% wartości zamówienia.
6.3 Złożenie zamówienia automatycznie obliguje Klienta do uiszczenia płatności na usługę przyjętą do realizacji.
6.4 Klient współpracujący z drukarnią co najmniej 3 miesiące, których koszty zamówień w tym okresie wyniosły 4000 zł brutto, dostarczając wymagane dokumenty, mogą uzyskać prawo do korzystania z opcji płatności odroczonych.
Pliki do wypełnienia odroczonych płatności przelewem  pdf doc
6.5 W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wielkości ustawowej.
6.6 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za terminowość transferu środków pomiędzy bankiem Klienta a systemem płatności Przelewy24 lub bankami.
7. Warunki przyjmowania plików do druku:

7.1 Treści i teksty w materiałach przesłanych przez Klienta nie podlegają korekcje przez drukarnię.
7.2 Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za :

 • błędy w treściach projektów nadesłanych lub przygotowanych przez Klienta. Drukarnia ma prawo odmówić drukowania materiałów, których treści przeczą prawu,
 • wydrukowaną zawierającą błędy w treści zaakceptowaną przez klienta,
 • jakość druków przygotowanych przez klienta, niezgodnie ze specyfikacją techniczną podaną w sklepie,
 • jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprawidłowego zarządzania Kontem Klienta, udostępniania osobom trzecim informacji o koncie lub haśle,
 • opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta,
 • uszkodzeniu pracy spowodowane przez pocztę lub firmę kurierską.

7.3 Klient oświadcza że zna ograniczenia jakie ma druk cyfrowy, w tym różnice pomiędzy wyglądem pracy na monitorze lub wydrukowanym na innym urządzeniu, a drukiem z maszyny cyfrowej Xerox. Różnice te nie podlegają reklamacji. Sklep nie obowiązku sprawdzania i poprawiania nadesłanych plików.
7.4 Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.
7.5 Przesłane przez Klienta pliki nie podlegają archiwizacji. Pliki zrealizowane po 30 dniach usuwane.

8. Reklamacje
8.1 Do złożenia reklamacji niezbędne jest posłużenie się loginem i podanie nr. reklamowanego zlecenia.
8.2 Reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
8.3 Reklamacje wpływające dłużej niż 3 dni od czasu dostarczenia, nie będą rozpatrywane.
8.4 Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć zasadność reklamacji i poinformować klienta o sposobie jej rozwiązania w ciągu 7 dni roboczych od momentu dostarczenia całego zlecenia którego reklamacja dotyczy.
8.5 Uszkodzenie przesyłki w transporcie należy zgłaszać kurierowi w momencie odbioru towarów. Klient powinien sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy kurierskiej. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody. O uznaniu reklamacji decyduje firma kurierska.
8.6 Reklamacje z tytułu różnic kolorystycznych będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku zlecenia wydruku próbnego i zaakceptowania go przez klienta przed drukiem nakładu. Wydruk próbny może być odebrany osobiście w Punkcie lub wysłany na koszt klienta. Druk nakładu rozpocznie się pod warunkiem otrzymania od Klienta informacji pisemnej o jego akcepcie.

9. Własność intelektualna
9.1 Prawo do sklepu oraz treści w nim zawarte należą do LRE Sp. z o.o.
9.2 Cała zawartość sklepu jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej wliczając w to nazwy własne, projekty graficzne, logotyp, teksty, skrypty, znaki towarowe, teksty itp.
9.3 Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze Sklepu bez zgody Administratora jest zabronione.


 

 

 

 

Copyright Coloria Użyte znaki firmowe i towarowe są zastrzeżone odpowiednimi prawami
Coloria -
Nowolipki 15, 00-151 Warszawa,
tel: +48 22 620 90 46